Actualizarea listei naționale de experți medicali

Actualizarea listei naționale de experți medicali

Ca urmare a solicitării MS privind actualizarea listei naționale de experți medicali conform prevederilor art. 680 Alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali interesați să devină experți medicali vor depune un dosar care să conțină următoarele documente:
-cerere,
-cv,
-diploma de studii,
-adeverința de vechime (minim 8 ani),
-certificat de membru OAMGMAMR.
Dosarele vor fi depuse la secretariatul filialei până la data de 27/07/2018.
Atașat aveți informații privind calitatea de expert medical.

Anexă adresa nr. 450/2018
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

ART. 680
(1) Ministerul Sănătăţii aprobă, la propunerea CMR, pentru fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, o listă naţională de experţi medicali, în fiecare specialitate, care vor fi consultaţi conform regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei.
(2) Pe lista de experţi se poate înscrie orice medic, medic dentist, farmacist, asistent medical/moaşă cu o vechime de cel puţin 8 ani în specialitate, cu avizul CMR, CMDR, CFR şi, respectiv, al OAMGMAMR.
(3) Modalitatea de remunerare a experţilor medicali din lista naţională se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii*).
(4) Onorariile pentru serviciile prestate de către experţii medicali, desemnaţi potrivit art. 682, se stabilesc în raport cu complexitatea cazului expertizat, sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii**) şi vor fi suportate de partea interesată.*) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.398/2006 pentru aprobarea modalităţii de remunerare a experţilor medicali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 28 noiembrie 2006.**) A se vedea asteriscul de la art. 255.ART. 681
Comisia poate fi sesizată de:

  1. a) persoana sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care se consideră victima unui act de malpraxis săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;
  2. b) succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament.

ART. 682
(1) Comisia desemnează, prin tragere la sorţi, din lista naţională a experţilor, un grup de experţi sau un expert care dispun de cel puţin acelaşi grad profesional şi didactic cu persoana reclamată, în funcţie de complexitatea cazului, însărcinat cu efectuarea unui raport asupra cazului.
(2) Experţii prevăzuţi la alin. (1) au acces la toate documentele medicale aferente cazului, a căror cercetare o consideră necesară, şi au dreptul de a audia şi înregistra depoziţiile tuturor persoanelor implicate.
(3) Experţii întocmesc în termen de 30 de zile un raport asupra cazului pe care îl înaintează Comisiei. Comisia adoptă o decizie asupra cazului, în maximum 3 luni de la data sesizării.(4) Fiecare parte interesată are dreptul să primească o copie a raportului experţilor şi a documentelor medicale care au stat la baza acestuia.

ART. 683

Comisia stabileşte, prin decizie, dacă în cauză a fost sau nu o situaţie de malpraxis. Decizia se comunică tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului, în termen de 5 zile calendaristice.

ART. 684
(1) În cazul în care asigurătorul sau oricare dintre părţile implicate nu este de acord cu decizia Comisiei, o poate contesta la instanţa de judecată competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei.
(2) Procedura stabilirii cazurilor de malpraxis nu împiedică liberul acces la justiţie potrivit dreptului comun.
ART. 685
(1) Întreaga procedură de stabilire a cazurilor de malpraxis, până în momentul sesizării instanţei, este confidenţială.
(2) Încălcarea confidenţialităţii de către persoana care a făcut sesizarea duce la pierderea dreptului de a beneficia de procedura de conciliere.
(3) Încălcarea confidenţialităţii de către membrii Comisiei sau experţii desemnaţi de aceasta atrage sancţiuni profesionale şi administrative, conform regulamentelor aprobate.
ART. 686
(1) Comisia întocmeşte un raport anual detaliat pe care îl prezintă Ministerului Sănătăţii.
(2) Pe baza datelor astfel obţinute, Ministerul Sănătăţii elaborează un raport anual naţional asupra malpraxisului medical, pe care îl prezintă Parlamentului, Guvernului şi opiniei publice.
ART. 687
Instanţa competentă să soluţioneze litigiile prevăzute în prezenta lege este judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat.
ART. 688
Actele de malpraxis în cadrul activităţii medicale de prevenţie, diagnostic şi tratament se prescriu în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu excepţia faptelor ce reprezintă infracţiuni.
ART. 689
(1) Omisiunea încheierii asigurării de malpraxis medical sau asigurarea sub limita legală de către persoanele fizice şi juridice prevăzute de prezenta lege constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu suspendarea dreptului de practică sau, după caz, suspendarea autorizaţiei de funcţionare.
(2) Această sancţiune nu se aplică dacă asiguratul se conformează în termen de 30 de zile obligaţiei legale.
ART. 690
Prevederile prezentului titlu nu se aplică activităţii de cercetare biomedicală.

ORDIN   Nr. 1398 din 14 noiembrie 2006

pentru aprobarea modalităţii de remunerare a experţilor medicali

EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 956 din 28 noiembrie 2006

ART. 1

Se aprobă modalitatea de remunerare a experţilor medicali cuprinşi în lista naţională, conform metodologiei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţile sanitare, experţii medicali, precum şi persoanele fizice sau juridice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

ANEXA 1

METODOLOGIE

de stabilire a modalităţii de remunerare a experţilor cuprinşi în lista naţională

ART. 1

Experţii medicali cuprinşi în lista naţională sunt desemnaţi prin tragere la sorţi de către comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, organizată potrivit reglementărilor legale, denumită în continuare comisia.

ART. 2

(1) Desemnarea experţilor potrivit art. 1 se face în situaţia în care comisia consideră necesară o expertiză, pentru elaborarea deciziei asupra cazului.

(2) Comisia stabileşte onorariul care trebuie achitat de partea interesată, potrivit ordinului ministrului sănătăţii publice privind onorariile experţilor medicali, punctele asupra cărora trebuie să se pronunţe expertul, precum şi termenul până la care trebuie să se efectueze expertiza.

ART. 3

Comisia colectează de la experţii medicali datele cu privire la numărul de cont şi unitatea bancară la care este deschis acesta şi va întocmi o listă ce va fi actualizată când intervin date noi.

ART. 4

În vederea achitării onorariului pentru serviciile expertului, preşedintele comisiei comunică, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanei care a făcut sesizarea cu privire la cazul de malpraxis şi îi pune în vedere să achite onorariul stabilit în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

ART. 5

În vederea achitării onorariului de către partea interesată, stabilit conform art. 2 alin. (2), comisia indică numărul de cont în care acest onorariu va trebui achitat.

ART. 6

De îndată ce partea interesată a achitat onorariul cuvenit expertului, acesta va depune la comisie chitanţa care dovedeşte efectuarea plăţii.

ART. 7

Comisia trimite expertului desemnat o copie de pe actul ce atestă efectuarea plăţii şi îi pune în vedere acestuia să efectueze expertiza în cazul respectiv.

ART. 8

(1) În situaţia în care partea interesată nu face dovada achitării onorariului potrivit prevederilor art. 6, comisia are dreptul să respingă sesizarea.

(2) O sesizare nouă poate fi făcută pentru acelaşi caz în situaţia în care nu a expirat termenul de prescripţie pentru introducerea sesizării.

ART. 9

Persoanele desemnate ca experţi vor efectua toate demersurile legale în vederea achitării obligaţiilor ce rezultă din încasarea sumelor cu titlu de onorariu. Neîndeplinirea acestor obligaţii atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

Editor

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close