Cod de Etică

Cod de Etica

 

Codul de etica si deontologie OAMGMAMR - publicat in MO nr. 560 din 12 august 2009 - OAMGMAMR Filiala HOTARÂRE Nr. 2 din 9 iulie 2009
privind adoptarea Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei
si al asistentului medical din România

EMITENT: ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 12 august 2009

În temeiul art. 52 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de
asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali
Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România,
Adunarea generala nationala a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si
Asistentilor Medicali din România emite urmatoarea hotarâre:

ART. 1
Adunarea generala nationala a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si
Asistentilor Medicali din România adopta Codul de etica si deontologie al asistentului medical
generalist, al moasei si al asistentului medical din România, prevazut în anexa care face parte
integranta din prezenta hotarâre.

ART. 2
Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului
medical din România se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Presedintele Ordinului
Asistentilor Medicali Generalisti,
Moaselor si Asistentilor Medicali din România,
Mircea Timofte
Bucuresti, 9 iulie 2009.
Nr. 2.
ANEXA 1
CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE
al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din România

CAPITOLUL I
Principii generale

ART. 1
Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului
medical din România cuprinde un ansamblu de principii si reguli ce reprezinta valorile fundamentale în baza carora se exercita profesia de asistent medical generalist, profesia de
moasa si profesia de asistent medical pe teritoriul României.

ART. 2
Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului
medical din România are drept principal scop:
a) ocrotirea drepturilor pacientilor;
b) respectarea obligatiilor profesionale de catre asistentii medicali generalisti, moase si
asistentii medicali;
c) apararea demnitatii si a prestigiului profesiunii de asistent medical generalist, de moasa si
de asistent medical;
d) recunoasterea profesiei, a responsabilitatii si încrederii conferite de societate, precum si a
obligatiilor interne ce deriva din aceasta încredere.

ART. 3
Principiile fundamentale în baza carora se exercita profesia de asistent medical generalist,
profesia de moasa si profesia de asistent medical pe teritoriul României sunt urmatoarele:
a) exercitarea profesiei se face exclusiv în respect fata de viata si de persoana umana;
b) în orice situatie primeaza interesul pacientului si sanatatea publica;
c) respectarea în orice situatie a drepturilor pacientului;
d) colaborarea, ori de câte ori este cazul, cu toti factorii implicati în asigurarea starii de
sanatate a pacientului;
e) acordarea serviciilor se va face la cele mai înalte standarde de calitate posibile, pe baza
unui nivel înalt de competente, aptitudini practice si performante profesionale fara niciun fel de
discriminare;
f) în exercitarea profesiei asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali trebuie
sa dovedeasca loialitate si solidaritate unii fata de altii în orice împrejurare, sa îsi acorde
colegial ajutor si asistenta pentru realizarea îndatoririlor profesionale;
g) asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali trebuie sa se comporte cu
cinste si demnitate profesionala si sa nu prejudicieze în niciun fel profesia sau sa submineze
încrederea pacientului.

CAPITOLUL II
Responsabilitatea personala, integritatea si independenta profesionala a asistentilor medicali
generalisti, moaselor si asistentilor medicali

ART. 4
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical trebuie sa evite în exercitarea
profesiei atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei si sa evite tot ceea ce este incompatibil
cu demnitatea si moralitatea individuala si profesionala.

ART. 5
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical au obligatia sa manifeste o conduita
ireprosabila fata de bolnav, respectând întotdeauna demnitatea acestuia.

ART. 6
În caz de pericol public, asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical nu au
dreptul sa îsi abandoneze bolnavii, cu exceptia unui ordin formal al unei autoritati competente,
conform legii.

ART. 7
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical sunt raspunzatori pentru fiecare
dintre actele lor profesionale.

ART. 8
Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesionala, asistentii medicali generalisti, moasele
si asistentii medicali din sistemul public sau privat încheie o asigurare de raspundere civila
pentru greseli în activitatea profesionala.

ART. 9
Încredintarea atributiilor proprii unor persoane lipsite de competenta constituie greseala
deontologica.

ART. 10
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical trebuie sa comunice cu pacientul
într-o maniera adecvata, folosind un limbaj respectuos, minimalizând terminologia de
specialitate pe întelesul acestora.

ART. 11
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical trebuie sa evite orice modalitate de
a cere recompense, altele decât formele legale de plata.

CAPITOLUL III
Raporturi profesionale cu alti profesionisti din domeniul medico-sanitar si institutii

SECTIUNEA 1
Raporturile profesionale cu alti profesionisti din domeniul sanitar

ART. 12
În baza spiritului de echipa, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali îsi
datoreaza sprijin reciproc.

ART. 13
Constituie încalcari ale regulilor etice:
a) jignirea si calomnierea profesionala;
b) blamarea si defaimarea profesionala;
c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnitatii profesionale a asistentului
medical generalist, a moasei si a asistentului medical.

ART. 14
(1) În cazul unor neîntelegeri, în considerarea calitatii profesionale, conflictul în prima instanta
trebuie mediat de biroul consiliului judetean, la nivel judetean/municipiului Bucuresti, si de Biroul
executiv, la nivel national.
(2) Daca acesta persista, cei implicati se pot adresa Comisiei de etica si deontologie sau
justitiei, fiind interzisa perturbarea activitatii profesionale din aceste cauze.
(3) În cazul în care se constata încalcari ale regulilor etice, se urmeaza procedura de
sanctionare, conform prevederilor Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor
si Asistentilor Medicali din România, adoptat prin Hotarârea Adunarii generale nationale a
Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr.
1/2009.

ART. 15
În cazul colaborarii mai multor asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali pentru
examinarea, tratamentul sau îngrijirea aceluiasi pacient, fiecare practician îsi asuma responsabilitatea individual prin aplicarea parafei profesionale în dreptul fiecarei manevre sau tehnici executate personal.

ART. 16
În interesul pacientilor, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali vor avea
relatii de colaborare cu celelalte profesii din domeniul sanitar, cu respectarea demnitatii si
onoarei profesionale.

SECTIUNEA a 2-a
Raporturile profesionale cu institutiile

ART. 17
Angajatorul trebuie sa asigure conditii optime asistentului medical generalist, moasei si
asistentului medical în exercitarea profesiei.

ART. 18
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical aduc la cunostinta persoanelor
competente si autoritatilor competente orice circumstanta care poate prejudicia îngrijirea sau
calitatea tratamentelor, în special în ceea ce priveste efectele asupra persoanei sau care
limiteaza exercitiul profesional.

ART. 19
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical, în concordanta cu diferitele niveluri
de responsabilitate pe care le îndeplinesc, contribuie la orientarea politicilor si dezvoltarea
sistemului de sanatate.

CAPITOLUL IV
Educatia medicala continua

ART. 20
În vederea cresterii gradului de pregatire profesionala, asistentii medicali generalisti, moasele
si asistentii medicali au obligatia sa efectueze cursuri si alte forme de educatie continua
creditate de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
România, denumit în continuare OAMGMAMR, precum si alte forme de educatie continua
prevazute de lege pentru îndeplinirea numarului minim de credite anual necesar reautorizarii
exercitarii profesiei.

CAPITOLUL V
Obligatii etice si deontologice

SECTIUNEA 1
Obligatia acordarii îngrijirilor medicale

ART. 21
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical, în exercitarea profesiei, nu pot face
discriminari pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale,
religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale, a conditiei sociale fata de pacienti.

ART. 22
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical au obligatia de a lua masuri de acordare a primului ajutor.

ART. 23
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical au obligatia sa acorde asistenta
medicala si îngrijirile necesare în limita competentei lor profesionale.

ART. 24
În caz de calamitati naturale (cutremure, inundatii, epidemii, incendii) sau accidentari în masa
(naufragii, accidente rutiere sau aviatice, accidente nucleare etc.), asistentul medical generalist,
moasa si asistentul medical sunt obligati sa raspunda la chemare, sa îsi ofere de bunavoie
serviciile de îngrijire, imediat ce au luat cunostinta despre eveniment.

ART. 25
(1) Vointa pacientului în alegerea asistentului medical generalist, a moasei si a asistentului
medical trebuie întotdeauna respectata, indiferent care ar fi sensul acesteia.
(2) Daca pacientul se afla într-o stare fizica sau psihica ce nu îi permite exprimarea lucida a
vointei, apartinatorii sau apropiatii celui suferind trebuie preveniti si informati corect, pentru a
hotarî în numele acestuia, cu exceptia imposibilitatii (de identificare, de comunicare, de
deplasare etc.) sau a urgentelor.

ART. 26
Daca în urma examinarii sau în cursul îngrijirilor asistentul medical generalist, moasa si
asistentul medical considera ca nu au suficiente cunostinte sau experienta pentru a asigura o
asistenta corespunzatoare, se vor consulta cu alti colegi sau vor îndruma bolnavul catre alti
specialisti.

ART. 27
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical vor pastra o atitudine de stricta
neutralitate si neamestec în problemele familiale (morale, materiale etc.) ale pacientului,
exprimându-si parerea numai daca interventia este motivata de interesul sanatatii pacientului,
cu consimtamântul prealabil al acestuia.

ART. 28
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical pot refuza acordarea unor îngrijiri
catre pacient atunci când refuzul este justificat de interesul sanatatii pacientului, cu exceptia
situatiilor de urgenta.

SECTIUNEA a 2-a
Respectarea drepturilor pacientului

ART. 29
Pacientul are urmatoarele drepturi: dreptul la informatia medicala, dreptul la consimtamânt,
dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata, drepturi în domeniul reproducerii,
drepturi la tratament si îngrijiri medicale.

SECTIUNEA a 3-a
Consimtamântul

ART. 30
O interventie medicala nu se poate efectua decât dupa ce pacientul sau reprezentantul legal al
acestuia, în cunostinta de cauza, si-a dat consimtamântul. Pacientul are dreptul sa refuze sau
sa opreasca o interventie medicala, asumându-si în scris raspunderea pentru decizia sa;

ART. 31
Consimtamântul pacientului sau, dupa caz, al reprezentantului legal al acestuia este
obligatoriu:
a) pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau,
în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
b) în cazul supunerii la orice fel de interventie medicala;
c) în cazul participarii sale la învatamântul medical clinic si la cercetarea stiintifica;
d) în cazul fotografierii sau filmarii sale într-o unitate medicala;
e) în cazul donarii de sânge în conditiile prevazute de lege.

ART. 32
Consimtamântul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia, dupa caz, nu este
obligatoriu în urmatoarele situatii:
a) când pacientul nu îsi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de
urgenta;
b) în cazul în care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este în interesul
pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa îsi dea consimtamântul, asistentul medical
generalist, moasa si asistentul medical sunt obligati sa anunte medicul curant/de garda (decizia
fiind declinata unei comisii de arbitraj de specialitate).

SECTIUNEA a 4-a
Secretul profesional

ART. 33
(1) Secretul profesional este obligatoriu.
(2) Secretul profesional exista si fata de apartinatori, colegi sau alte persoane din sistemul
sanitar, neinteresate în tratament, chiar si dupa terminarea tratamentului si decesul pacientului.

ART. 34
Obiectul secretului profesional îl constituie tot ceea ce asistentul medical generalist, moasa si
asistentul medical, în calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau indirect în legatura cu viata
intima a pacientului, a familiei, a apartinatorilor, precum si problemele de diagnostic, prognostic,
tratament, circumstante în legatura cu boala si alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei.

ART. 35
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical raspund disciplinar pentru
destainuirea secretului profesional, exceptie facând situatia în care pacientul si-a dat
consimtamântul expres pentru divulgarea acestor informatii, în tot sau în parte.

ART. 36
Interesul general al societatii (prevenirea si combaterea epidemiilor, a bolilor venerice, a bolilor
cu extindere în masa si altele asemenea prevazute de lege) primeaza fata de interesul personal
al pacientului.

ART. 37
În comunicarile stiintifice, cazurile vor fi astfel prezentate încât identitatea pacientului sa nu
poata fi recunoscuta.

ART. 38
Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate de catre asistentul medical generalist,
moasa si asistentul medical numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamântul explicit sau

CAPITOLUL VI
Situatii speciale în practicarea profesiunii în sistem institutionalizat

SECTIUNEA 1
Situatia bolnavului psihic

ART. 39
Persoanele cu tulburari psihice beneficiaza de asistenta medicala si de îngrijiri de sanatate de
aceeasi calitate cu cele aplicate altor categorii de bolnavi si adaptate cerintelor lor de sanatate.

ART. 40
Orice persoana cu tulburari psihice trebuie aparata de daunele pe care ar putea sa i le
produca administrarea nejustificata a unui medicament, tehnica sau manevra de îngrijire si
tratament, de maltratarile din partea altor pacienti sau persoane ori de alte acte de natura sa
antreneze o suferinta fizica sau psihica.

ART. 41
(1) Pacientul cu tulburari psihice trebuie sa fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât
permite capacitatea lui de întelegere. În cazul în care pacientul cu tulburari psihice nu îsi poate
exprima liber vointa, consimtamântul în scris trebuie luat de la reprezentantul legal al acestuia.
(2) Nu este necesara obtinerea consimtamântului în conditiile prevazute la alin. (1) atunci când
este necesara interventia de urgenta.
(3) Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala, dupa caz,
asumându-si în scris raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi
actelor medicale trebuie explicate pacientului, cu informarea medicului, daca întreruperea
tratamentului sau a îngrijirilor are drept consecinta punerea în pericol a vietii pacientului.

ART. 42
Orice persoana care sufera de tulburari psihice trebuie tratata cu omenie si respectul
demnitatii umane si trebuie sa fie aparata împotriva oricaror forme de exploatare economica,
sexuala sau de alta natura, împotriva tratamentelor vatamatoare si degradante. Nu este admisa
nicio discriminare bazata pe o tulburare psihica.

SECTIUNEA a 2-a
Prescrierea, eliberarea pe baza unei retete medicale si administrarea drogurilor

ART. 43
Prescrierea, eliberarea pe baza unei retete medicale si administrarea drogurilor, în alte conditii
decât cele prevazute de lege, constituie infractiune.

SECTIUNEA a 3-a
Pacientul privat de libertate

ART. 44
Asistentului medical generalist, moasei si asistentului medical care îngrijesc un pacient privat
de libertate le este interzis sa aduca atingere integritatii fizice, psihice sau demnitatii acestuia.

ART. 45
Daca asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical constata ca pacientul privat de
libertate a suportat maltratari, acestia au obligatia sa informeze organele competente.

SECTIUNEA a 4-a
Situatia pacientilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA

ART. 46
(1) Pacientii infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA au dreptul la îngrijire si tratament medical în
mod nediscriminatoriu, asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical fiind obligati
sa asigure îngrijirile de sanatate si tratamentele prescrise acestor pacienti.
(2) Pastrarea confidentialitatii asupra datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave
de SIDA este obligatorie pentru asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical care
au în îngrijire, supraveghere si/sau tratament astfel de persoane.
(3) Între specialistii medico-sanitari, informatiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient
trebuie sa fie comunicate.

CAPITOLUL VII
Practicarea profesiunii în sistem privat. Îngrijirile la domiciliu

ART. 47
Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali exercita profesia în regim salarial
si/sau independent.

ART. 48
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical care îsi desfasoara activitatea în
calitate de titular sau asociat al unui cabinet de practica medicala pot furniza îngrijiri medicale la
domiciliu, daca sunt autorizati în acest sens, în conformitate cu prevederile legale privind
organizarea si functionarea îngrijirilor la domiciliu.

ART. 49
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical sunt obligati sa comunice medicului
care a recomandat aceste servicii situatia evolutiei starii de sanatate a pacientului îngrijit.

ART. 50
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical chemati într-o familie ori colectivitate
trebuie sa respecte regulile de igiena si de profilaxie, în exercitarea profesiei.

CAPITOLUL VIII
Probleme ale îngrijirii minorilor

ART. 51
Daca asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical apreciaza ca minorul este
victima unei agresiuni sau privatiuni, trebuie sa încerce sa îl protejeze, uzând de prudente, si sa
alerteze autoritatea competenta.

ART. 52
Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical trebuie sa fie aparatorul copilului
bolnav, daca apreciaza ca starea de sanatate nu este bine înteleasa sau nu este suficient de
bine protejata.

ART. 53
În vederea efectuarii tehnicilor si/sau a manevrelor de îngrijire si/sau de tratament asupra unui
minor, consimtamântul trebuie obtinut de la reprezentantul legal al minorului, cu exceptia
situatiilor de urgenta.

CAPITOLUL IX
Probleme ale experimentarii pe om

ART. 54
(1) Se interzice provocarea de îmbolnaviri artificiale unor oameni sanatosi, din ratiuni
experimentale.
(2) Dispozitiile prezentului articol se completeaza cu celelalte prevederi legale incidente în
materie.

ART. 55
Impunerea, cu forta sau prin inducere în eroare, a experimentului pe om reprezinta o abatere
grava pentru orice asistent medical generalist, moasa si asistent medical care participa în mod
voluntar si constient la asemenea fapte.

CAPITOLUL X
Dispozitii speciale

ART. 56
La primirea în OAMGMAMR, asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical vor
depune urmatorul juramânt:
"În numele Vietii si al Onoarei,
jur sa îmi exercit profesia cu demnitate, sa respect fiinta umana si drepturile sale si sa pastrez
secretul profesional.
Jur ca nu voi îngadui sa se interpuna între datoria mea si pacient consideratii de nationalitate,
rasa, religie, apartenenta politica sau stare sociala.
Voi pastra respectul deplin pentru viata umana chiar sub amenintare si nu voi utiliza
cunostintele mele medicale contrar legilor umanitatii.
Fac acest juramânt în mod solemn si liber!"

ART. 57
Dovedirea calitatii de membru al OAMGMAMR se face cu certificatul de membru, eliberat de
OAMGMAMR.

ART. 58
Actele medicale si de îngrijire efectuate de asistenti medicali generalisti, moase si asistenti
medicali vor purta parafa si semnatura acestora, pentru asumarea raspunderii individuale si
probarea responsabilitatii profesionale.

ART. 59
Modelul certificatului de membru si al parafei profesionale sunt adoptate de Consiliul National
al OAMGMAMR, ca anexe ale Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si
Asistentilor Medicali din România, adoptat prin Hotarârea Adunarii generale nationale a
Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr.
1/2009 si fac parte integranta din acesta.

ART. 60
Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etica si deontologie constituie abatere si atrage
raspunderea disciplinara.

ART. 61
Raspunderea disciplinara a membrilor OAMGMAMR nu exclude raspunderea civila, penala,
administrativa sau materiala.

ART. 62
Procedura de sesizare si solutionare a cauzelor este prevazuta în Statutul OAMGMAMR.

ART. 63
Toti asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali au obligatia de a informa
consiliul judetean al OAMGMAMR, respectiv al municipiului Bucuresti despre modificarile
survenite în situatia lor profesionala.

ART. 64
Consiliul judetean al OAMGMAMR, respectiv al municipiului Bucuresti va informa Consiliul
national al OAMGMAMR cu privire la aceste modificari.

ART. 65
Prevederile prezentului cod de etica si deontologie se completeaza corespunzator cu
dispozitiile Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu prevederile Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea
Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, ale
Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
România, adoptat prin Hotarârea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali
Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 1/2009, ale Regulamentului de
organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor
Medicali din România, adoptat prin Hotarârea Adunarii generale nationale a Ordinului
Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România nr. 3/2009,
precum si cu normele legale în materie pe specialitati, cu modificarile ulterioare.

ART. 66
Completarea sau modificarea prezentului cod de etica si deontologie se va face de catre
Adunarea generala nationala, la propunerea Consiliului national al OAMGMAMR.

ART. 67
La data intrarii în vigoare a prezentului cod de etica si deontologie se abroga Codul de etica si
deontologie profesionala al asistentului medical si al moasei din România, adoptat de Adunarea
generala nationala a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România.

ART. 68
Prezentul cod de etica si deontologie a fost adoptat de Adunarea generala nationala a
OAMGMAMR în data de 9 iulie 2009 si intra în vigoare la data publicarii sale în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close